Home

ประเทศไทย ปีที่ 2

Posted on

โครงการ M-Brace ประเทศไทย ระยะที่ 2

เกร่ินนำ

   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือได้ว่าเป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาเมือง เนื่องจากได้ก่อให้เกิดผลกระทบ    และเกิดความกดดันในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ชายฝั่ง ระบบนิเวศน์ การเกษตร รวมถึงวิถีชีวิตชุมชนเมืองและกลุ่มเสี่ยงต่างๆ

   ด้วยเหตุนี้ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency for International DevelopmentUSAID) จึงมีความพยายามที่จะสร้างการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่เมืองต่างๆ ในเอเชีย
 โดยให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ ISET (Institute for Social and Environmental Transition) เพื่อดำเนินโครงการ “เสริมสร้างการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Mekong-Building Climate Resilient Asian Cities : M-BRACE)”
ในพื้นที่ 2 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น
   สำหรับการดำเนินโครงการเสริมสร้างการรับมือของเมือง  กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ISET ร่วมกับมูลนิธิมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ดำเนินการคัดเลือกเมืองในประเทศไทย จำนวน 2 เมือง เพื่อเป็นพื้นที่เมืองนำร่องในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเมืองที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ เมืองอุดรธานี และ เมืองภูเก็ต ซึ่งในประเทศไทย มีมูลนิธิมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเข้าร่วมในฐานะผู้ดำเนินโครงการหลัก เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างยั่งยืน
    เป้าหมายของโครงการเสริมสร้างการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ เมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

วัตถุประสงค์โครงการ

วัตถุประสงค์

     เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยง และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยดำเนินการร่วมกับ 2 เมืองหลัก คือ เมืองอุดรธานี และ เมืองภูเก็ต ในการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ว่าด้วยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นำไปสู่การกำหนดแผนยุทธศาสตร์และผลักดันสู่การปฏิบัติในระดับเมือง เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างยั่งยืน