Home

กิจกรรมโครงการ

Posted on

กิจกรรมโครงการ

 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเมือง (Climate Workshop)  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และเรียนรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วน เกี่ยวกับการพัฒนาเมือง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไปสู่การวางแผนพัฒนาเมือง
ในอนาคต ภายใต้บริบทของการพัฒนาเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งผลจากการประชุมจะเป็นแนวทางเบื้องต้น
ในการดำเนิน  โครงการในระยะต่อไป

2. การเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Shared Learning Dialogues หรือ SLD) เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรูปแบบหนึ่ง
ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อนำเสนอหรือชี้แจงข้อมูลรายละเอียด ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้ทุกภาคส่วนของเมืองร่วมกัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ที่มีความแตกต่างกันของแต่ละหน่วยงานเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาเมืองกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศซึ่งจะนำไปสู่แนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์ในการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพต่อไป ทั้งนี้
การดำเนินการดังกล่าวต้องการทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาช่องว่างของเมือง และหาทางในการจัดการอย่างเหมาะสม

3. การประเมินความเปราะบางของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Vulnerability Assessment) เป็นกิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเปราะบางของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผู้
ดำเนินการหลักในการดำเนินการฯ คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจต่อบริบทของพื้นที่ โดยผล
การประเมินจะใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป

4. การดำเนินกิจกรรมเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (โครงการนำร่อง : Pilot Project)
โครงการนำร่อง คือ กิจกรรมที่ให้คณะกรรมทำงานของเมือง และทุกภาคส่วนของเมืองร่วมกันดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อเกิดโครงการต้นแบบ ในการเริ่มต้นเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการวางแผนการรับมือของเมืองกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งผลจากการดำเนินกิจกรรม สามารถนำมาเป็นแนวทางในการขยายผลไปสู่โครงการการเตรียม
การรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป

5. การจัดทำเอกสารวิชาการ/พัฒนาเอกสารของเมือง การจัดทำเอกสารวิชาการ/พัฒนาเอกสารของเมืองนำร่อง โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อรวบรวมข้อมูลและบทเรียนจากภาพรวมของ การดำเนินงานของโครงการ M-BRACE ของเมืองนำร่อง
ในประเทศไทยและผลสำเร็จจากการดำเนินงาน สำหรับนำมาเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่บทเรียนเรื่องการรับมือของเมือง
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของเมือง รวมทั้งเมืองอื่นๆ ที่สนใจ