Home

“ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นประเทศไทยบางส่วนจะจมอยู่ใต้บาดาล ปี 2563 จริงหรือ?”

Posted on

โดย ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล (ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา)

Download (PDF, 658KB)