Home

จากหาดใหญ่ถึงอุดรธานี: การบำบัดน้ำเสียนำไปสู่การรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Posted on

เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างเมืองในเครือข่าย ได้แก่ เมืองหาดใหญ่ และเมืองเชียงราย เป็นเวลา 3 วัน ในโอกาสนี้เราจึงได้สัมภาษณ์ ดร. พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เพื่อพูดคุยถึงมุมมองและประสบการณ์จากเมืองหาดใหญ่ในการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ด้วย