Home

ความสำเร็จของเมืองหาดใหญ่ ผ่านมุมมองของอดีตผู้ประสานงานภาคสนาม

Posted on

AmmartWords

 

 

“เมืองหาดใหญ่มุ่งเน้นให้เมืองสามารถรับมืออุทกภัย โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันบูรณาการ ทำให้เมืองมีเครื่องมือสำหรับเตือนภัยล่วงหน้า มีแผน ข้อเสนอเชิงนโยบาย หลักสูตรสำหรับนักเรียน การสร้างต้นแบบชุมชนที่สามารถรับมืออุทกภัยได้ ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ที่รวบรวมข้อมูลจากหลายภาคส่วน และยังสามารถขยายผลเป็นแบบอย่างให้พื้นที่อื่นนำกระบวนการไปปรับใช้ต่อไป”

คุณอำมาตย์ ไชยทวีวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


704746_391105754300342_1569574892_o

*หมายเหตุ คุณอำมาตย์ ไชยทวีวงศ์ อดีตเจ้าหน้าที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตำแหน่งผู้ประสานงานภาคสนามพื้นที่หาดใหญ่ ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาภัยสาธารณภัยจังหวัด สงขลา
มีบทบาทสำคัญในการประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีที่สำคัญของเมือง รวมถึงการรวมรวบข้อมูลของเมืองหาดใหญ่ที่สำคัญ ไปจนถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่าย ส่งผลให้เครือข่ายคณะทำงาน ACCCRN หาดใหญ่ มีความเข้มแข็ง และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพื้นที่อื่นๆ

560861_464071897023844_828201470_n

 

ขอขอบคุณภาพจาก www.facebook.com/hatyaifromtheair