Home

หาดใหญ่

Posted on

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลหาดใหญ่

1. ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

21   ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต ทิศเหนือ            ติดต่อทางรถไฟไปกรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก      ขนานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407
ทิศตะวันตก        ติดต่อคลองต่ำและคลองอู่ตะเภา
ทิศใต้                ติดต่อทางรถไฟไปสุไหงโก-ลก และคลองอู่ตะเภา

ลักษณะทางกายภาพ

ตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขามีลักษณะเป็นแอ่งกะทะ มีคลองอู่ตะเภาไหลมาจาก อ.สะเดาทางใต้ขนาบอยู่ทางทิศตะวันตก ทิศเหนือเป็นราบลุ่มกว้างทอดตัวไปจนจบทะเลสาบสงขลา ลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้ทำให้นครหาดใหญ่ต้องประสบปัญหาอุทกภัยอยู่เสมอ จากปริมาณน้ำที่ไหลบ่ามาจากทิศใต้และทิศตะวันออกเพื่อลงสู่ทะเลสาบทางด้าน เหนือ แนวทางรถไฟที่ผ่านกลางเมืองตามแนวเหนือใต้ และถนนสายสำคัญหลายสายเป็นคันยกสูงทำให้น้ำไหลผ่านไปได้ยาก

ลักษณะภูมิอากาศ

อากาศร้อนและฝน  โดยอากาศจะไม่ร้อนจัดในฤดูร้อนและอบอุ่นในช่วงฤดูฝน
อุณหภูมิเฉลี่ยไม่สูงมาก ส่วนในฤดูหนาวจะมีอากาศเย็นเป็นบางครั้ง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.6 OC

จำนวนชุมชน

53   ชุมชน

จำนวนหลังคาเรือน

55,452  หลังคาเรือน

จำนวนประชากร

157,682  คน

ความหนาแน่น

7,509 คน/ตารางกิโลเมตร

 

hatyai-map

Map of Had Yai City
(Source: Google Earth)

 

2. ด้านเศรษฐกิจ

ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะทำด้านการค้า ซึ่งมีทั้งขายปลีกและขายส่ง ปัจจุบันกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่ขึ้นหลายแห่ง เพื่อจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป ส่วนอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การรมควันยาง โรงน้ำแข็ง ปลาป่น แปรรูปไม้ โรงสีข้าว และอื่น ๆ อุตสาหกรรมสำคัญอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับการส่งเสริมจากเทศบาล และมีการตอบสนองเป็นอย่างดีจากภาคเอกชน คือ การท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีกหลายอย่าง เป็นต้นว่า โรงแรม บริการนำเที่ยว บาร์ ไนท์คลับ ห้องอาหาร และบริการอื่น ๆ  นอกจากนี้การกสิกรรมเป็นอาชีพสำคัญมากชนิดหนึ่ง แต่จะดำเนินการแต่เพียงรอบนอกเขตเทศบาลเป็นส่วนใหญ่

 

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ

3.1 การคมนาคมหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการคมนาคม ทางบก มีระบบคมนาคมขนส่งที่เอื้ออำนวยและเชื่อมโยงกับจังหวัดและอำเภอใกล้เคียง มีเส้นทางซึ่งเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินสายสำคัญผ่านเมือง เชื่อมเมืองสงขลาทางทิศเหนือและประเทศมาเลเซียทางทิศใต้ และในส่วนของการคมนาคมทางอากาศ มีสนามบินพาณิชย์ขนาดใหญ่อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร นอกจากนี้ หาดใหญ่ยังเป็นชุมทางรถไฟสำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้  ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการขยับขยายและความเจริญก้าวหน้าของนครหาดใหญ่ตลอดมา3.2 การประปา

เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ใช้บริการประปาจากสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ปัจจุบันครอบคลุม พื้นที่ทั้งหมดของเทศบาลนครหาดใหญ่

 3.3 การศึกษา

เทศบาลนครหาดใหญ่  ดำเนินการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ โดยการจัดการศึกษาในระบบ  เทศบาลได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง และโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่  6 แห่ง มีการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา 2 แห่ง  สอนเฉพาะอนุบาล 1 แห่ง และส่วนที่เหลือสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา  นอกกจากนี้ ยังมีสถาบันการศึกษาทุกระดับตั้งแต่มหาวิทยาลัย คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลคอหงส์ และมีวิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สายสามัญ และสายอาชีพ ทั้งของรัฐและเอกชนมากมาย จึงจัดได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความก้าวหน้าทางการศึกษาสูงมาก ในส่วนของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ได้สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบในทุกรูปแบบ เช่น การจัดหอศิลป์นครหาดใหญ่ ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น

 3.4 การสาธารณสุข

สถานพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  มี   106   แห่ง   ประกอบด้วย   โรงพยาบาล 7 แห่ง เป็นโรงพยาบาลรัฐ 3 แห่ง  ศูนย์บริการสาธารณสุขซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล 15  แห่ง และคลินิกเอกชนอีก 87 แห่ง  การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

 3.5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลนครหาดใหญ่มีหน่วยดับเพลิงอยู่ 5 หน่วย กระจายอยู่รอบเมือง ประกอบด้วย

  • หน่วยที่ 1 เป็นหน่วยใหญ่ ตั้งอยู่ที่ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7
  • หน่วยที่ 2 ตั้งอยู่ถนนสามชัย (รับผิดชอบพื้นที่ทิศตะวันออกของเมือง)
  • หน่วยที่ 3 ตั้งอยู่ที่ชุมชนโชคสมาน (รับผิดชอบพื้นที่หาดใหญ่ในด้านทิศเหนือ
  • หน่วยที่ 4 ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม ใกล้ห้องสมุดประชาชน  (รับผิดชอบพื้นที่หาดใหญ่ในด้านทิศตะวันตก)
  • หน่วยที่ 5 ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านจันทร์วิโรจน์ (รับผิดชอบด้านทิศใต้ของเมือง
   1. รถยนต์ดับเพลิง/รถยนต์บรรทุกน้ำ
   2. รถยนต์ดับเพลิงชนิดบันได/กระเช้า
   3. รถบันได
   4. รถยนต์กู้ภัย/ตรวจการณ์
   5. รอกช่วยชีวิต
   6. ถุงหนีไฟ
   7. เบาะลมช่วยชีวิต
   8. เครื่องช่วยหายใจ (B.A.)
   9. หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ
   10. วิทยุสื่อสาร
   11. เรือท้องแบน
   12. เครื่องสูบน้ำชนิดต่าง ๆ
   13. เสื้อชูชีพ
   30 คัน
   2 คัน
   1 คัน
   6 คัน
   4 ชุด
   2 ชุด
   2 ชุด
   25 ชุด
   40 ชุด
   128 เครื่อง(เฉพาะงานป้องกันฯ)
   11 ลำ
   25 เครื่อง
   138 ชุด

นอกจากนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่” โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ คณะทำงานประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักและกองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของเทศบาล โดยมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง เอกชน สื่อมวลชน ในการเฝ้าระวัง ติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการแจ้งเตือนภัยจากน้ำท่วมอีกด้วย

 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

            4.1     ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดินของเทศบาลนครหาดใหญ่

โดยขนาดและลักษณะนครหาดใหญ่เป็นเมืองที่มีขนาดกระชับตัว (Compact) มาก มีศูนย์กลางเมืองแห่งเดียว ขนาดกว้างประมาณ 1 กิโลเมตร ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ตั้งอยู่ประชิดทางรถไฟ พื้นที่เมืองส่วนใหญ่ขยายตัวมาทางทิศตะวันออกมาเกาะอยู่สองฟากของถนนกาญจน วนิช  ทางใต้มีชุมชนเกษตรกรรมขนาดประมาณ 15,000 คน ชื่อบ้านพรุ ตั้งอยู่ระยะห่างจากศูนย์กลางนครหาดใหญ่ประมาณ 10 กิโลเมตรลักษณะของอาคารสิ่งปลูกสร้าง ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นตึกแถว ประกอบการพาณิชยกรรมชั้นล่าง และอยู่อาศัยชั้นบน อาคารลักษณะเดี่ยวมีน้อยและกระจายตัวอยู่ประปราย ไม่เป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นบริเวณ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ชุมชนนครหาดใหญ่กระชับตัวและมีความหนาแน่นสูงมาก ในบริเวณกลางเมืองความหนาแน่นประชากรสูงถึง 20,000 คนต่อตารางกิโลเมตร อาคารส่วนใหญ่จะมีความสูง 2 – 3 ชั้น เว้นแต่ในเขตกลางเมืองที่มีอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูงเพิ่มจำนวนขึ้นในลักษณะ ของโรงแรม ธนาคาร และสถานที่ราชการ

4.2     ทรัพยากรป่า สวนสาธารณะ และที่พักผ่อน

เทศบาลได้ดำเนินการจัดสรรพื้นที่สาธารณะให้กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ปรับปรุงเป็นสวนสาธารระและพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะประกอบด้วย

 • สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ มีพื้นที่ 974 ไร่ ลักษณะเป็นพื้นที่สีเขียวตามธรรมชาติ มีไม้ใหญ่เป็นจำนวนมาก และมีบึงน้ำธรรมชาติ
 • บึงศรีภูวนารถ มีพื้นที่ 6 ไร่
 • สวนสาธารณะหน้าวัดปลักกริม มีพื้นที่ประมาณ  10 ไร่
 • สวนหย่อมท่งเซียเซี่ยงตึ้ง พื้นที่ประมาณ 4 ไร่
 • สวนหย่อมริมคลองเตย พื้นที่ประมาณ 25 ไร

 

สวนหย่อมบึงศรีภูวนาท

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

            4.3 ทรัพยากรน้ำ

 • คลอง มีคลองเตยเป็น คลองที่มีความยาวและคดเคี้ยวไปมา เป็นคลองสายเก่าแก่ที่สุดของนครหาดใหญ่ เมื่อกว่า 80 ปีก่อน คลองเตยยังเป็นคลองน้ำลึกและกว้างมาก มีพันธุ์ไม้นานาชนิด ทั้งไม้ล้มลุกและไม้ยืนต้น มีสัตว์น้ำต่างๆ เช่น ปลา ตะพาบน้ำเต่า หอยโข่ง และอื่นๆ อาศัยอยู่มากมาย ส่วนริมฝั่งคลองเตยทั้ง 2 ฝั่ง ปัจจุบันตื้นเขินและไม่สามารถสัญจรได้ นอกจากนี้ยังมีคลองอู่ตะเภา อยู่ ทางทิศตะวันตกยาวประมาณ 15 กิโลเมตร มีปริมาณน้ำมากตลอดทั้งปี ใช้เป็นเส้นทางสัญจรได้ ในสมัยก่อนบริเวณแถบริมคลองอู่ตะเภามีลักษณะเป็นหาดทรายใหญ่ ปัจจุบันไม่มีหาดทรายหลงเหลืออยู่เลย เพราะได้นำทรายไปใช้ประโยชน์จนหมดสิ้น.
 • แก้มลิง เทศบาลได้มีการดำเนินการจัดทำแก้มลิง เพื่อเป็นแหล่งรองรับน้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม

สภาพของคลองเตยในปัจจุบัน

 

5. การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม

            5.1     อากาศ    
เทศบาลนครหาดใหญ่ประสบกับปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะเป็นหลัก และจากหมอกควันที่เกิดจากไฟป่าซึ่งมาจากประเทศเพื่อนบ้าน จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ บริเวณเทศบาลนครหาดใหญ่ของกรมควบคุมมลพิษ ในปี 2551ไม่พบ สารมลพิษ คือ ก๊าซโอโซน (O3) ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เกินเกณฑ์มาตรฐาน

            5.2     น้ำและระบบบำบัดน้ำ  
เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ดำเนินการออกแบบและก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนคร หาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 2,040 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ 21 ตารางกิโลเมตรในเขตเทศบาล โดยครอบคลุมย่านธุรกิจการค้าและแหล่งชุมชนทั้งหมดในเขตเทศบาลประมาณ 80% โดยระบบรวบรวมน้ำเสียที่ก่อสร้าง ออกแบบให้รับได้ทั้งน้ำฝนแบะน้ำเสียจากบ้านเรือนพาณิชยกรรม และแหล่งกำเนิดน้ำเสียอื่นๆ เพื่อรองรับไม่น้ำเสียไหลลงสู่คลองเตย และคลองอู่ตะเภา ท่อรวบรวมน้ำเสียมีความยาวรวมทั้งสิ้น 24.5 กิโลเมตร ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้เป็นระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) ร่วมกับการใช้บึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) โดยอาศัยกลไกธรรมชาติช่วยในการปรับสภาพน้ำเสียให้มีคุณภาพดีขึ้น ทำให้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูง และเครื่องจักรกลมากนัก จึงไม่สิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

 

ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่

           5.3    การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และรางระบายน้ำ

 

พื้นที่ฝังกลบขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่

เทศบาลนครหาดใหญ่มีการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยว่าจ้างเอกชนเก็บขนจำนวน 2  เขตพื้นที่ และเทศบาลดำเนินการเองจำนวน 2 เขตพื้นที่  มีรถเก็บขนทั้งสิ้น 70 คัน โดยในปี 2550 ปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มีประมาณ 176.44 ตัน และเพิ่มขึ้นเป็น 192.29 ตัน/วัน ในปี 2551 การกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ใช้ระบบกำจัดขยะแบบฝังกลบอย่างถูกหลังสุขาภิบาล บนพื้นที่ 100 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองควนลัง ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี ซึ่งไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เทศบาลจึงได้จัดหาพื้นที่ฝังกลบเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ในเขตของ อบต.ห้วยขมิ้น อย่างไรก็ตาม เทศบาลยังไม่สามารถใช้พื้นที่ดังกล่าว ได้เรื่องจากได้รับการต่อต้านจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง เทศบาลจึงมีแนวคิดที่จำดำเนินโครงการสร้างเตาเผาขยะ (250 ตัน/วัน) โดยสามารถใช้ผลิตไฟฟ้าและปุ๋ยได้นอกจากนี้ ปัจจุบันเทศบาลยังมีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยได้จ้างเหมาบริษัทเอกชนมาดำเนินการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีเตาเผาขยะติดเชื้อขนาด 5 ตัน/วัน (240 กิโลกรัม/ชั่วโมง) และเตาเผาสำรองขนาด  200 กิโลกรม/ชั่วโมง ให้บริการแก่สถานพยาบาล ทั้งในและนอกเขตเทศบาล

 

6.ปัญหาและภัยสำคัญของหาดใหญ่

ประเภทของ
สาธารณภัย

สาเหตุ

พื้นที่และกลุ่มเสี่ยงภัย/
ได้รับผลกระทบ

มาตรการ/แนวทางป้องกันแก้ไข

ผู้ที่เกี่ยวข้อง/
หน่วยงานรับผิดชอบ

1. น้ำท่วม/ ทางระบายน้ำ(ปี 2501, 2517, 2531, 2543 โดยท่วมหนักในปี 31 และ 43)
 • พื้นที่ของหาดใหญ่ถือเป็นกลาง-ปลายน้ำ
  ลักษณะเป็นแอ่งกะทะ รองรับน้ำจากหลายอำเภอ
  ก่อนระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลา
 • การตัดไม้ทำลายป่า
 • ฝนตกหนัก
 • น้ำทะเลหนุน ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำ
  ลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้
 • มีคลองผ่านเมือง (คลองอู่ตะเภา/ คลองเตย)
 • การตั้งถิ่นฐานของชุมชน และการสร้างอาคาร
  ที่ค่อนข้างหนาแน่น
 • การถมทางน้ำ และการสร้างถนนกั้นคันน้ำเดิม
 • ไม่วางระบบระบายน้ำ
 • ริมคลองอู่ตะเภาทั้งสองฝั่ง
 • คลอง 30 เมตร ช่วงตัดกับถนน
  ศุภสารรังสรรค์
 • ถนนเขต 8
 • ชุมชนราชอุทิศ
 • ชุมชนเตสา
 • ชุมชนมงคลประชา
 • ชุมชนชุมชนทุ่งเสา
 • ชุมชนจันทร์วิโรจน์
 • ชุมชนหน้าค่ายเสนาณรงค์
 • ย่านธุรกิจ
 • ทำคูน้ำรอบเมือง
 • สร้างแก้มลิงเพื่อเป็นแหล่งรองรับน้ำ
 • ทำทางระบายน้ำเพื่อเลี่ยงเมือง
 • การเผ้าระวังในช่วงหน้าฝนและช่วงที่ฝนตกหนัก
 • อบรมวิทยุชุมชนเพื่อใช้เป็นแหล่งในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
 • ชลประทาน
 • ทน.หาดใหญ่ และอปท. ที่อยู่ในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา/ คลองเตย
 • ชุมชน
2. ดิน/โคลนถล่ม
 • การตัดไม้
 • การขุดดินเพื่อนำไปถมที่ เพื่อสร้างเป็นบ้านจัดสรร
 • ทุ่งรี
 • บ้านปักธง
 • เขาคอหงส์ (เขต ทม.คอหงส์ ติดกับหาดใหญ่)
 • ปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน
 • สร้างเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ฯ
 • อปท. ออกเทศบัญญัติเพื่อใช้เป็นมาตรการทางกฎหมายในการบังคับใช้เพื่อป้องกันการขุดดิน
 • อปท. ที่อยู่ในพื้นที่ (เช่น ทม.คอหงส์)
 • ทสจ.
 • ปภ.
 • สนง.จังหวัด
3. ทะเล/ชายฝั่ง
 • ทะเลสาบ
 • เกิดตะกอนทำให้ตื้นเขิน
 • คุณภาพน้ำแย่ลง
 • การบุกรุกที่
 • การทำประมง/ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ผิดกฎหมาย
 • ทะเล
 • ป่าชายเลนถูกทำลาย
 • เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง
 • หาดสกปรก
 • การทำประมงผิดกฎหมาย
 • คุณภาพน้ำแย่ลง
 • ทะเลสาบสงขลา
 • ทน.สงขลา
 • ทม.เขารูปช้าง
 • ทม.สิงหนคร
 • ทต.คูเต่า
 • ทต.น้ำน้อย
 • ชุมชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง และทะเลสาบ
 • ผู้ประกอบอาชีพประมง
 • ขุดลอกทะเลสาบสงขลาให้มี
  ร่องน้ำ
 • บังคับใช้กฎหมายควบคุมการทำประมงอย่างเข้มงวด
 • พัฒนา/ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย (โดยเฉพาะจากชุมชน) ให้ครอบคลุม
 • ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน
 • ทน.หาดใหญ่ และอปท. ในพื้นที่
 • อบจ.
 • สนง.จังหวัด
 • ทสจ./ สสภ.
 • ทช.
 • สผ./คพ.
4. ขยะ
 • ชุมชนขยายตัว
 • จำนวนประชากรมาก ทั้งคนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว
 • ไม่มีการคัดแยกขยะ
 • พื้นที่ฝังกลบมีจำกัด และประสบปัญหาการต่อต้าน
  จากชุมชน ในการใช้พื้นที่ฝังกลบอันใหม่ (พื้นที่ของ
  อบต.ทุ่งขมิ้น) ที่เตรียมไว้  (ปัจจุบัน ทน.หาดใหญ่มีพื้นที่ฝังกลบที่อยู่ในพื้นที่ของ ทม.ควนลังใกล้สนามบิน)
 • พื้นที่ฝังกลบและบริเวณใกล้เคียง
 • ชุมชนทั่วไป / ที่อยู่บริเวณใกล้กับพื้นที่ฝังกลบ
 • รณรงค์การสร้างจิตสำนึก
 • พื้นที่ที่ ทน.หาดใหญ่จะใช้ทำที่ฝังกลบอันใหม่ (512 ไร่) ได้นำไปใช้ในโครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 • มีโครงการจัดทำเตาเผาขยะ (250 ตัน/วัน) โดยสามารถใช้ผลิตไฟฟ้าและปุ๋ยได้
 • รณรงค์การคัดแยกขยะ และการเก็บเป็นเวลา (ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างชัดเจน)
 • อบต.ทุ่งขมิ้น
 • ทม.ควนลัง
 • ทน.หาดใหญ่
 • กฟผ.
5. น้ำเสีย
 • ปล่อยน้ำทิ้งจากชุมชน / โรงงาน
 • การทำการเกษตร
 • คลองเตย
 • คลองอู่ตะเภา
 • ชุมชนที่อยู่ริมคลอง
 • ทำระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่
 • สสภ./ ทสจ.
 • ทน.หาดใหญ่ และอปท. ใกล้เคียง
6. โรคติดต่อไข้เลือดออกชิคุนกุนยา

(ปัจจุบัน โรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ฯลฯ)

 • น้ำแช่ขัง ซึ่งเป็นแหล่งพาหะของยุงลาย
 • ระบบสุขาภิบาล
 • ขาดการพ่นยา เพื่อทำลายลูกน้ำถึงแหล่งกำเนิด
 • บ้านเรือนประชาชนทั่วไปที่มีน้ำขัง
 • สวน (ยางพารา ผลไม้)
 • เด็ก
 • ชาวสวน (ชิคุนกุนยา)
 • รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง
 • จัดระบบสุขาภิบาล และทางระบายน้ำ
 • ใช้สุมนไพรไล่ยุง ระวังไม่ให้ยุงมากัด
 • สสจ./โรงพยาบาล
 • ประชาชน
 • อสม./ สาธารณสุข ของ อปท.
7. วินาศกรรม/ ประชากรแฝง/ การจัดระเบียบชุมชน
 • ผลประโยชน์และ ความขัดแย้งทางการเมือง
 • สร้างสถานการณ์
 • ใกล้สามจังหวัด ชายแดนภาคใต้
 • การท่องเที่ยวทำให้ควบคุม คนที่เข้ามาในพื้นที่ได้ยาก
 • ความหละหลวม ในการรักษาความปลอดภัย
 • พื้นที่ธุรกิจในเมือง/ ย่านพาณิชย์/ โรงแรม
 • ชุมชนหนาแน่น
 • ภาคธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า
 • ประชานในพื้นที่
 • สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง (ตาสับปะรด) ใช้คนในชุมชนช่วยแจ้งเบาะแส และคอยสอดส่องดูแล
 • จัดระเบียบประชากรแฝง (การลงทะเบียนคนต่างด้าว)
 • จัดระเบียบบ้านเช่า/ หอพัก
 • ตำรวจ
 • ทหาร
 • ฝ่ายปกครอง
 • แรงงานจังหวัด
 • ชุมชน/อาสาสมัคร
 • เครือข่ายสื่อมวลชน
 • ทน.หาดใหญ่
 • อปท.รอบช้าง
8. อาชญากรรม/ ยาเสพติด
 • เศรษฐกิจไม่ดี/ คนว่างงาน
 • ประชากรแฝง
 • การส่งเสริมให้หาดใหญ่ เป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
 • การคมนาคมที่สะดวก ทำให้มีคนต่างพื้นที่ เข้าออกได้ง่าย
 • อิทธิพล/ ความไม่เข้มงวดในการใช้กฎหมาย และการตรวจตรา
 • ย่านธุรกิจ
 • โรงเรียน
 • ชุมชนทั่วไป
 • เยาวชน/ ประชาชนทั่วไป/ คนจน
 • นักท่องเที่ยว
 • ภาคธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า
 • ประชากรแฝง
 • ทางหอการค้าฯ พยายามส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อแกปัญหาการว่างงาน
 • ส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มเยาวชน
 • รณรงค์ป้องกันผู้เสพ และปราบปรามผู้ค้า
 • ปลูกฝังและส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น
 • สร้างผู้นำต้นแบบ
 • ตำรวจ
 • ปปส.
 • พม.
 • ทน.หาดใหญ่
9. จราจร/อุบัติเหตุ
 • ผู้ใช้ถนนขาดจิตสำนึก และขาดวินัยจราจร
 • รถมาก ทั้งในพื้นที่ และรถจากต่างจังหวัด
 • การจอดรถกีดขวางทาง/ จอดซ้อนคัน
 • การจัดระบบการจราจรไม่ดี
 • ไม่มีระบบขนส่งมวลชน
 • ย่านโรงเรียน
 • ย่านธุรกิจ/พาณิชย์
 • ตลาด
 • สร้างจิตสำนึก และวินัยจราจรแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน
 • จัดระบบการเดินรถ/ขนส่งมวลชน
 • ปรับปรุงป้ายสัญญาณไฟ จราจรให้ชัดเจน
 • จัดจุดจอดรถรับส่งนักเรียน
 • ควรเพิ่มมาตรการในการจำกัดจำนวนรถ เช่น เพิ่มภาษี
 • ตำรวจ
 • ขนส่งจังหวัด
 • ทน.หาดใหญ่
 • ผู้ปกครอง
 • ประชาชนทั่วไป
10. อัคคีภัย
 • เผาไล่ที่
 • อาคาร/อุปกรณ์ไฟฟ้าเก่า
 • มีการพ่วงไฟฟ้าจากบ้านอื่น ทำให้เกิดการใช้ไฟ มากเกินไป
 • ไฟฟ้าลัดวงจร
 • ตรอก วอก ซอยที่แคบ ทำให้รถดับเพลิง เข้าถึงไม่สะดวก
 • ย่านพาณิชย์
 • ริมทางรถไฟ
 • ชุมชนรัตนวิบูลย์
 • ชุมชนจันทร์วิโรจน์
 • ชุมชนโชคสมาน
 • ชุมชนถัดอุทิศ
 • ชุมชนท่าเคียน
 • ชุมชนทุ่งเสา
 • ประชาชนที่อยู่ในชุมชนเสี่ยงภัย
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงในชุมชน
 • พัฒนาอาสาสมัครเพื่อช่วยสอดส่องดูแลให้มากขึ้น
 • ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน
 • จัดระเบียบชุมชน และขยายเขตชุมชน
 • ทน.หาดใหญ่ และ อปท.รอบข้าง
 • ปภ.