Home

คณะทำงาน

Posted on
คณะทำงาน
  1. นางสุรนิตย์  อ่องฬะ
ปลัดเทศบาลนครเชียงราย
  21. ว่าที่ ร.ต.ดุจเดี่ยว  วงค์ภักดิ์
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
ประธานคณะทำงาน คณะทำงาน
  2. นายกฤตย์  สวาสดิ์มิตร
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรและปรับปรุงระบบชลประทาน
สำนักงานชลประทานเชียงราย
  22. นายฉลอง อินตาพรม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย
รองประธานคณะทำงาน คณะทำงาน
  3. นายวิวัฒน์  กณะบุตร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
  23. นายสุพินท์ บัวหลวง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย
รองประธานคณะทำงาน คณะทำงาน
  4. นายณรงค์  อินโส
นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  24. นายวัศพล อารินทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการลุ่มน้ำกกและโขง ภาคเหนือ
รองประธานคณะทำงาน คณะทำงาน
  5. นายมานพ สุขสอาด
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
  25. นายไพรัช โรงสะอาด
ผู้อำนายการสำนักบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
คณะทำงาน คณะทำงาน
  6. นายสมัย รัตนจันทร์
สมัชชาสุขภาพเชียงราย
  26. นายทรงกลด ดวงหาคลัง
ผู้อำนายการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1
สาขาเชียงรายและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน
เจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาเชียงราย
คณะทำงาน คณะทำงาน
  7. นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์
เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย
  27. นายเอกอดุลย์ ป้อมเสมา
นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
คณะทำงาน คณะทำงาน
  8. นายนที สายน้ำเย็น
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
  28. นายสุรเดช ศรีคำมูล
นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ
สำนักงานนโยธาธิการและผังเมืองจังเชียงราย
คณะทำงาน คณะทำงาน
  9. นายวิทยา มะสะ
นักวิชาการประมงชำนาญการ
สำนักประมงจังหวัดเชียงราย
  29.  นายวิทยา จาไผ่
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
เทศบาลนครเชียงราย
คณะทำงาน คณะทำงาน
  10. นายจตุพล  อินต๊ะสงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
  30. นางธิดารัตน์ ไข่แก้ว
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เทศบาลนครเชียงราย
คณะทำงาน คณะทำงาน
  11. น.ส.ศิวรักษ์  กิจชนะไพบูลย์
อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  31. นายนัยนา อินทจักร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เทศบาลนครเชียงราย
คณะทำงาน คณะทำงาน
  12. น.ส.ณัฎทินีย์  มั่นชาวนา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
  32. นางวรนุช ไพริหิรัญ
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
เทศบาลนครเชียงราย
คณะทำงาน คณะทำงาน
  13. นายเจริญชัย ฉั่วตระกูล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลนครเชียงราย
  33. นายสุเจนต์ ไขแสงจันทร์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
เทศบาลนครเชียงรายคณะทำงาน
คณะทำงาน คณะทำงาน
  14. นายประสงค์ จันทร์ฉ่อง
หัวหน้าฝ่ายแบบและก่อสร้าง
เทศบาลนครเชียงราย
  34. นางอารีย์ ศรรนิเวศน์
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
เทศบาลนครเชียงราย
คณะทำงาน คณะทำงาน
  15. นายเสกสรร ชื่นจิตรกุลถาวร
วิศวกรโยธา เทศบาลนครเชียงราย
  35. นายสนอง เนียมสกุล
รก.หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
เทศบาลนครเชียงราย
คณะทำงาน คณะทำงาน
  16. นายวิม นเรนทรเสนี
อุปนายกฝ่ายนโยบายและ
แผนสมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
  36. นายอนุรักษ์  ชลัมพุช
หัวหน้างานแผนงานสาธารณสุข
คณะทำงาน คณะทำงาน
  17. นายพิทยายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
นายช่างวสำรวจ เทศบาลนครเชียงราย
  37. นางผกาทอง อุปันโน
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 5
คณะทำงาน คณะทำงาน
  18. นายไพโรจน์ แอบยิ้ม
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ
โครงการชลประทานเชียงราย
  38. นายชัยพร สมประมัย
รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย
คณะทำงาน เลขานุการคณะทำงาน
  19. นายจักรพงษ์  แสงบุญ
หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล
เทศบาลนครเชียงราย
  39. น.ส.รัชฎา เมืองมาหล้า
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนครเชียงราย
คณะทำงาน ผู้ช่วยเลขานุการและคณะทำงาน
  20. นายกฤษณะ ใจแก้ว
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครเชียงราย
  40. ว่าที่ ร.ต.จิตเกษม  ประสิทธิ์อยู่ศีล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
เทศบาลนครเชียงราย
คณะทำงาน ผู้ช่วยเลขานุการและคณะทำงาน