Home

โครงการ M-BRACE

ภูมิหลังโครงการ (Project background)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือได้ว่าเป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาเมือง เนื่องจากได้ก่อให้เกิดผลกระทบ   และเกิดความกดดันในด้าน การจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ชายฝั่ง ระบบนิเวศน์ การเกษตร รวมถึงวิถีชีวิตชุมชนเมืองและกลุ่มเสี่ยงต่างๆ

ด้วยเหตุนี้ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency for International DevelopmentUSAID) จึงมีความพยายามที่จะสร้างการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่เมืองต่างๆ ในเอเชีย
 โดยให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ ISET(Institute for Social and Environmental Transition) เพื่อดำเนินโครงการ “เสริมสร้างการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Mekong-Building Climate Resilient Asian Cities : M-BRACE)”
ในพื้นที่ 2 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น 3 ปี
สำหรับการดำเนินโครงการเสริมสร้างการรับมือของเมือง  กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ISET ร่วมกับมูลนิธิมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ดำเนินการคัดเลือกเมืองในประเทศไทย จำนวน 2 เมือง เพื่อเป็นพื้นที่เมืองนำร่องในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเมืองที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ เมืองอุดรธานี และ เมืองภูเก็ต ซึ่งในประเทศไทย มีมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเข้าร่วมในฐานะผู้ดำเนินโครงการหลัก เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างยั่งยืน
เป้าหมายของโครงการเสริมสร้างการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ เมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

วัตถุประสงค์โครงการ

     เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยง และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยดำเนินการร่วมกับ 2 เมืองหลัก คือ เมืองอุดรธานี และ เมืองภูเก็ต ในการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ว่าด้วยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นำไปสู่การกำหนดแผนยุทธศาสตร์และผลักดันสู่การปฏิบัติในระดับเมือง เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างยั่งยืน

 

ประโยชน์ที่เมืองจะได้รับ (Outputs)

 1. ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพกระบวนการวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ได้รับองค์ความรู้ ทักษะ และเครื่องมือที่จำเป็นในการประเมินผลกระทบและวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 3. สร้างศักยภาพการปรับตัวในระดับชุมชนและเมืองในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น

 

กิจกรรมโครงการ

          1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเมือง (Climate Workshop)  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และเรียนรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วน เกี่ยวกับการพัฒนาเมือง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไปสู่การวางแผนพัฒนาเมือง
ในอนาคต ภายใต้บริบทของการพัฒนาเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งผลจากการประชุมจะเป็นแนวทางเบื้องต้น
ในการดำเนิน  โครงการในระยะต่อไป
         2. การเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Shared Learning Dialogues หรือ SLD) เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรูปแบบหนึ่ง
ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อนำเสนอหรือชี้แจงข้อมูลรายละเอียด ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้ทุกภาคส่วนของเมืองร่วมกัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ที่มีความแตกต่างกันของแต่ละหน่วยงานเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาเมืองกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศซึ่งจะนำไปสู่แนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์ในการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพต่อไป ทั้งนี้
การดำเนินการดังกล่าวต้องการทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาช่องว่างของเมือง และหาทางในการจัดการอย่างเหมาะสม
          3. การประเมินความเปราะบางของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Vulnerability Assessment) เป็นกิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเปราะบางของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผู้
ดำเนินการหลักในการดำเนินการฯ คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจต่อบริบทของพื้นที่ โดยผล
การประเมินจะใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป
          4. การดำเนินกิจกรรมเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (โครงการนำร่อง : Pilot Project) 
โครงการนำร่อง คือ กิจกรรมที่ให้คณะกรรมทำงานของเมือง และทุกภาคส่วนของเมืองร่วมกันดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อเกิดโครงการต้นแบบ ในการเริ่มต้นเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการวางแผนการรับมือของเมืองกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งผลจากการดำเนินกิจกรรม สามารถนำมาเป็นแนวทางในการขยายผลไปสู่โครงการการเตรียม
การรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป
          5. การจัดทำเอกสารวิชาการ/พัฒนาเอกสารของเมือง การจัดทำเอกสารวิชาการ/พัฒนาเอกสารของเมืองนำร่อง โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อรวบรวมข้อมูลและบทเรียนจากภาพรวมของ การดำเนินงานของโครงการ M-BRACE ของเมืองนำร่อง
ในประเทศไทยและผลสำเร็จจากการดำเนินงาน สำหรับนำมาเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่บทเรียนเรื่องการรับมือของเมือง
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของเมือง รวมทั้งเมืองอื่นๆ ที่สนใจ

ภาคีที่เกี่ยวข้อง

 1. เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลนครภูเก็ต
 2. หน่วยงานราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด,
  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด, โครงการชลประทานจังหวัด
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ข้างเคียงกับเทศบาลนคร
 4. สถาบันการศึกษาในพื้นที่และใกล้เคียง
 5. หอการค้าจังหวัด และองค์กรธุรกิจภาคเอกชน
 6. องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่

 

ระยะเวลาดำเนินการ

Screen Shot 2558-01-27 at 6.24.03 PM