Home

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เมืองกับการสื่อสารด้านการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”@หาดใหญ่

Posted on

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เมืองกับการสื่อสารด้านการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
ระหว่าง วันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2559
ณ ห้องเพชรพิรุณ ชั้น 2 โรงแรมนิวซีซัน สแควร์ จังหวัดสงขลา

ภายใต้โครงการ บูรณาการด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
(Mainstreaming urban climate resilience in local development)

img_0171

          โครงการ บูรณาการด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น” (Mainstreaming urban climate resilience in local development) ได้รับการสนับสนุนจาก CFLI (Canada Fund for Local Initiatives) เพื่อผลักดันแนวความคิดด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าสู่กระบวนการวางแผนพัฒนาของท้องถิ่น และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

เทศบาลมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการเมืองและชุมชน รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานและการบริการต่างๆ  ดังนั้นโครงการจึงมุ่งเน้นอบรมให้ความรู้ด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนการสื่อสารข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลโดยให้สอดคล้องกับภาระกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอยู่เดิม ซึ่งจะสามารถช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและสามารถลดความเปราะบางที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนได้ นอกจากนี้สื่อมวลชนในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่ข่าวสารไปสู่สาธารณะ การอบรมให้ความรู้แก่สื่อมวลชนในพื้นที่จึงมีความสำคัญเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของการพัฒนาเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นำไปสู่การนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่ายและถูกต้อง

            ดังนั้น ทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จึงได้จัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของเทศบาล สื่อมวลชนในท้องถิ่น และบุคคลที่สนใจ ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งความเชื่อมโยงของความเป็นเมืองและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการผลักดันแนวความคิดด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าสู่กระบวนการวางแผนพัฒนาของท้องถิ่น และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

img_0095 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการกลายเป็นเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้กับบุคลากรของเทศบาลและสื่อมวลชนท้องถิ่น
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในหลักของการเขียนบทความและการสื่อสารไปยังผู้รับสาร โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับกรอบแนวคิดการสร้างการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

img_0088
img_0015
img_0032  img_0163

 

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

https://www.facebook.com/UrbanClimateResilienceThailand/photos/?tab=album&album_id=659433287564128
http://nwnt.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=WNSOC5910050010035
http://www.ryt9.com/s/prg/2522878
http://www.newswit.com/gen/2016-10-04/c97acabc64043b97e2e8b3ceb9e8f1bf/
https://www.facebook.com/hatyaicable93tv/posts/1063991497053556:0
http://ktslive.com/?p=20788

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *